Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti AEB spol. s r.o.,
se sídlem Závist 415/12, Brno 624 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38849. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím on-line obchodu (prostředkem komunikace na dálku) umístěného na internetové adrese www.shopgsm.cz, www.tvujmarket.cz nebo www.abaterie.cz a zároveň pro všechny ostatní způsoby nakupování – objednávání (poštou, e-mailem, faxem, telefonicky, při osobním jednání ).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AEB spol. s r.o., se sídlem Závist 415/12, Brno 624 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38849 a kupujícího (podnikatel nebo spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 
1. Vymezení pojmů
 
1.1 Prodávající je výrobní a obchodní společnost sídlem Závist 415/12, Brno 624 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38849. AEB spol. s r.o. je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
1.2 Zákazníkem naší společnosti je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující který spotřebitelem není.
 
1.3 Kupující spotřebitel, dále jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná.
 
1.4 Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
2. Kupní smlouva
 
2.1 Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě objednávek zaslaných prodávajícímu elektronicky, poštou, při osobním jednání, odesláním objednávky pomocí prostředku komunikace na dálku (internetový obchod www.shopgsm.cz, www.tvujmarket.cz nebo www.abaterie.cz) nebo u objednávek do 2.000,-Kč s DPH i telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícího na e-shopu, cenová nabídka prodávajícího zaslaná na základě poptávky, nebo nabídka při osobním jednání.
 
2.2 Kupní smlouva vzniká podáním objednávky kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail či jiný sdělený kontakt. V případě osobního jednání pak předáním potvrzené objednávky v papírové formě. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na internetových stránkách prodávajícího, na e-shopu prodávajícího i v obchodních prostorách prodávajícího.
 
2.4 Zboží nebo výrobky, které jsou skladem, jsou expedovány neprodleně nebo následující pracovní den. Objednávky služeb (bodování vývodů, repase, zhotovování konfekce k bateriím) nebo objednávky výrobků, které skladem nejsou, vyřizujeme, pokud není dohodnuto jinak, max. do 15-ti pracovních dní. Dodací lhůtu produktů, které máme na externích skladech nebo u našich dodavatelů, řešíme individuálními termíny po dohodě s kupujícím. U objednávek nad 50.000,-Kč bez DPH se řeší dodací termín vždy individuálně.
 
2.5 Kupujícímu, který má adresu dodání na území ČR, případně v jiném státě EU se stanoví cena dopravy dle ceníku dopravy, který naleznete na stránce Doprava a platba. Pokud je zakázka hmotnostně i objemově náročnější, řeší se cena dopravy vždy individuálně, a to vždy před uzavřením kupní smlouvy.
 
2.6 Kupujícímu, který má adresu dodání mimo území ČR, jsou účtovány náklady na přepravu podle ceníku přepravce a jsou kupujícímu sděleny vždy před uzavřením kupní smlouvy.
 
2.7 Forma úhrady za poskytované zboží, služby a výrobky je pro spotřebitele jen v hotovosti, zálohovou fakturou nebo dobírkou.
 
2.8 Forma úhrady za poskytované zboží, služby a výrobky je pro podnikatele při objednávkách do 2.000,-Kč s DPH jen v hotovosti,  zálohovou fakturou nebo dobírkou.
 
2.9 Objednávka podnikatele je vždy jen v hotovosti, zálohovou fakturou, nebo dobírkou. Další objednávky se řeší individuálně na základě
vzájemné spolupráce prodávajícího a podnikatele.
 
2.10 Při nedodržení termínu splatnosti podnikatelem si prodávající vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, tímto není dotčeno právo prodávajícího na smluvní pokutu. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady předešlých faktur.
 
2.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, např. popis projevené závady, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 
 
2.12 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech:
 
2.12.1 zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 
2.12.2 V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na
jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 
3. Práva z vadného plnění
 
3.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 
3.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 
3.2.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
3.2.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 
3.2.3 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
3.2.4 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
3.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 
3.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
3.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
3.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
3.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 
4. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 
4.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 
4.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje písemně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, objednávky, zákaznického čísla, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, popřípadě využije formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“, který je na stránkách internetového obchodu.
 
4.3 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
4.4 Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz Kontaktní informace) popřípadě písemně v provozovně prodávajícího .
 
4.5 Prodávající potvrdí spotřebiteli jeho přijetí vystavením Opravného daňového dokladu. Tento doklad je spotřebitel povinen podepsat a doručit prodávajícímu buď osobně, pozemní poštou, nebo e-mailem.
 
4.6 V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od doručení podepsaného Opravného daňového dokladu spotřebitelem, a to na jeho účet uvedený v Oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem osobně či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady (např. v hotovosti). Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží buď předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
4.7 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
 
4.8 Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V takovém případě prodávající vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
 
4.9 Od kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, si může prodávající odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
4.10 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv o:
 
4.10.1 dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (nabodování vývodů na akumulátory nebo přidání jiné konfekce k akumulátorům, sestavy akumulátorů do baterií dle zadání, repase baterií apod). V případě nevyzvednutí takto upraveného zboží nebo nepřebráním zásilky s takto upraveným zbožím může prodávající vymáhat na spotřebiteli náhradu skutečných a prokázaných nákladů, která mu touto úpravou vznikla.
 
4.10.2 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
4.10.3 dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 
4.10.4 opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 
4.11 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží nedostupného v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a spotřebitel toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající spotřebitele o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou spotřebiteli peníze vráceny bezhotovostní platbou na jeho účet, který uvede pro vystavení opravného dokladu.
 
5 Právo podnikatele odstoupit od smlouvy
 
5.1 Právo na odstoupení podnikatele od smlouvy nemá právní podklad.
 
5.2 Pokud se jedná o zakázkovou výrobu nebo služby, a ta je již v procesu, či dokonce vyrobena, je prodávající oprávněn si nárokovat pokutu minimálně ve výši 30% hodnoty zakázky, obvykle však až do výše skutečných a prokázaných nákladů.
 
5.3 Pokud se jedná o zboží, které není běžným sortimentem prodávajícího a bylo prodávajícím již objednáno u jiného dodavatele, jen speciálně pro uvedeného podnikatele, má prodávající právo fakturovat podnikateli veškeré prokazatelné náklady se zrušením této smlouvy.
 
6. Evidence tržeb
 
6.1 Podle zákona o evidenci tržeb a v případě hotovostní platby nebo platby kartou, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
6.2 Dle zákona o evidenci tržeb vystavuje prodávající účtenky v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvoleném způsobu platby.
 
7 Ochrana osobních údajů
 
7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 
7.2 Kupující, který je zaregistrován v on-line obchodu (prostředek komunikace na dálku), má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 
7.3 Jednotlivé smlouvy po svém uzavření jsou prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze prodávajícímu, popřípadě správcům daně.
 
8. Ekologie
 
8.1 Prodávající je zapojen do systému zpětného odběru baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat při nákupu nových baterií či akumulátorů staré a nefunkční baterie na adrese prodávajícího. Zpětný odběr se vztahuje na baterie či akumulátory v počtu odpovídajícím objednanému zboží.
 
8.2 Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Ecobat, které jsou uvedeny na jejích webových stránkách www.ecobat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 
8.3 Baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. 

8.4 Prodávající je zapojen do systému Ecobat  (www.ecobat.cz), který zajišťuje společné plnění povinností výrobců a dovozců elektrozařízení. Dále pak do systému Ekokom (www.ekokom.cz). Bližší informace kupující získá na výše uvedených internetových stránkách.
 
9 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 
9.1 Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
10. Závěrečná ustanovení
 
10.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy, viz. Kontaktní informace. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.
 
10.2 V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 
10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
10.4 Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je platné v den uzavření kupní smlouvy.
 
10.5 Objednávka kupujícího je po svém potvrzení (jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím) archivována za účelem jejího splnění a další povinné evidence.
 
10.6 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 
10.7 Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v  potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
10.8 Prodávající je oprávněn tyto podmínky jednostranně kdykoliv změnit. Změna těchto podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení.
 
10.9 V případě rozporů a odchylek mezi těmito obchodními podmínkami a dalšími podmínkami se postupuje dle tohoto pořadí:
 
10.9.1 Uzavřená kupní smlouva a její podmínky mezi prodávajícím a kupujícím.
 
10.9.2 Tyto Obchodní podmínky společnosti AEB spol. s r.o.
 
10.9.3 Všeobecné nákupní podmínky kupujícího.
 
10.9.4 Všeobecné právní předpisy vycházející ze zákona 89/2012 Sb. a 634/1992 Sb. v platném znění.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018
 

 

 

(c) www.abaterie.cz

O nás    Kontakt    Doprava a platba    Repase baterií    On-line kalkulačka repasi    Velkoobchod    Výdejní místa    Obchodní podmínky    Reklamační řád    Nápověda    GDPR

Repase baterií

Jedná se o repasování Vaší původní baterie. V praxi to znamená že dochází ke kompletní výměně starých článků uvnitř baterie za nové a tudíž se z Vaší staré baterie stává baterie nová avšak v původním obalu. Repasujeme jak baterie do PROFI tak také do HOBBY nářadí, zdrav. techniky, měřící techniky, radiostanic, dálkových ovládání jeřábů a plošin, navigací, RC modelů atd.

Pro tuto činnost používáme výhradně značkové akumulátory SANYO / PANASONIC / SONY, které jsou obsaženy také v originálních bateriích výrobců profesionálního nářadí jako jsou DEWALT, FESTO, PROTOOL, MAKITA, METABO, HILTI, PASLODE, WURTH, AEG, ATLAS COPCO a další.

Dále provádíme výrobu aku-bloků dle požadavku zákazníka V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme a pomůžeme s tím správným výběrem článků

 

 

 

 

 

  

Záložní (Staniční) baterie - CTM, Fiamm, FAAM atd. - nejširší sortiment záložních (staničních) baterií - UPS (záložní zdroje), Alarmy (EZS), EPS (protupožární sytémy), solární panely a elektrárny, záložní zdroj energie . . . více informací Vám rádi poskytneme.

Baterie do mobilních telefonů (do mobilů) - Nokia, SonyEricsson, HTC, Samsung, Motorola, Siemens, Benq Siemens, Apple - jsme autorizovaný distributor baterií do mobilů značky ACCU, dálé nabízíme kompletní sortiment originálních baterií do mobilů všech značek na českém trhu.

Baterie do notebooků - Acer, Asus, Lenovo, IBM, HP, Sony Vaio, Apple, Toshiba, a další značky - široký sortiment kvalitních notebookových baterií, skutečné kapacity, při výrobě použity značkové články - akumulátory (Sony, Samsung, LG, Sanyo)

Baterie do fotoaparátů

Baterie do videokamer

Baterie do aku nářadí - Vyrabíme a prodáváme baterie do aku nářadí značek Bosch, Makita, Dewalt, Festool, Festo, AEG, Milwaukee, AtlasCopco a další. Při výrobě baterií do aku nářadí jsou vhrradně použity články (akumulátory) Sanyo / Panasonic.

Spotřební baterie pro vaši domácnost a kancelář - kompletní sortiment baterií a nabíječek Sanyo, Eneloop, Panasonic, Varta, GP, Maxell AGFA a další. (tužkové baterie, mikrotužkové, hodinkové, lithiové, alkalické, knoflíkové speciální vícevoltové).

copyright © www.abaterie.cz  - Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační. Uváděná cena je vždy za 1ks zboží. Popisy jsou převzaty od výrobců nebo dovozců do ČR. Za případné nesrovnalosti v tech. specifikacích neručíme. Uvedené ceny platí pro objednávky v e-shopu. *) - Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, tzn na snížení kapacity baterií a akumulátorů. Jedná se o běžné opotřebení. Minimální životnost akumulátorů je 6 měsíců. Informace o dostupnosti zboží u jednotlivých položek jsou pouze informačního charakteru. Ceny v eshopu platí pro objednávky vytvořené přes eshop. V kamenné prodejně se moho ceny lišit.

Copyright © www.abaterie.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz