Počet položek: 0 0,00 Kč

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav a je nedílnou součástí Obchodních podmínek AEB spol. s r.o. 

1.2 Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty) zakoupené ve společnosti AEB spol. s r.o. a za předpokladu, že je reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.3 Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o zaplacení produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě dalších listin předávaných spolu s produktem, jako je záruční list, list akumulátoru, list kompletnosti, průvodní dokumentace apod. Tyto listiny předkládejte v prosté kopii.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami AEB spol. s r.o. a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí i objednávky uskutečněné pomocí prostředku komunikace na dálku (e-shop).

1.5 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
 
2. Nárok na uplatnění záruky

2.1 Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkt, který vykazuje vady produktu, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

2.2 Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době jeho převzetí.
 
2.3 Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
      2.3.1 ztrátou dokladů dle bodu 1.3., popřípadě předložením dokladů, které se k danému produktu nevztahují,
      2.3.2 vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba nebo životnost,
      2.3.3 porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou,
      2.3.4 mechanickým poškozením produktů,
      2.3.5 elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) způsobeným vnějším zkratem či jiným nevhodným zacházením s produktem,
      2.3.6 poškozením produktů při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem); pokud zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji,
      2.3.7 používáním produktů v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy účelu použití,
      2.3.8 neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o produkty,
      2.3.9 produkty byly poškozeny nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci a normách nebo všeobecnými zásadami,
      2.3.10 provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
      2.3.11 zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
      2.3.12 produkt byl poškozen živly (vyšší mocí).

2.4 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

2.5 Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

2.6 Náklady spojené s přepravou od kupujícího k prodávajícímu nese kupující, pokud se před uplatněním záruky nedohodnou jinak.
 
3. Délka záruky

3.1 Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje kupujícímu spotřebiteli na produkty záruku 24 měsíců, kupujícímu podnikateli záruku 12 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná (např. TP, smluvní podmínky, kupní smlouva apod.)

3.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktů způsobené jejich používáním (např. baterie a akumulátory - pokles kapacity).

3.3 Záruka na životnost produktů se řídí příslušnou platnou normou nebo TP pro daný produkt. Nelze tedy zákonnou záruku uplatňovat např. na žárovky.

3.4 Pokud zákazník není schopen u akumulátorů prokázat počet nabíjecích a vybíjecích cyklů akumulátorových baterií, řídí se záruky podle předpokládané opotřebení akumulátorů.

3.5 Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury, dodacího listu nebo záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

3.6 V případě výměny produktu za nový, se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu, faktury či záručního listu a podle těchto dokumentů se počítá i záruka, a to vždy s ohledem na bod 3.5.

3.7 Na dárky ke zboží nelze uplatňovat záruku.

3.8 Záruka za jakost se při opravě věci vztahuje pouze na opravovanou (vyměněnou) část věci a k ní provedeným pracím.
 
4. Ceník oprav

4.1 Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

4.2 U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 200,- Kč za každou započatou půlhodinu + cena
vyměněných dílů + příslušné DPH. 
 
5. Způsob provedení reklamace

5.1 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Kupující je povinen popsat závadu co
nejvýstižněji. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit vyplněný reklamační list.

5.2 Firma AEB spol. s r.o. bude kupujícímu účtovat práci v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo
zavádějící. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady!

5.3 U akumulátorů nebo akumulátorových sestav je třeba uvést, zda se jedná o závadu:
      5.3.1 mechanickou,
      5.3.2 elektrickou (nízké napětí, neodpovídající kapacita, nelze nabíjet, přehřívání akumulátoru při nabíjení
      apod.), kde je třeba ještě uvést:
      5.3.2.1 způsob používání (nabíjecí a vybíjecí proudy, popř. typ zařízení, v kterém akumulátor pracuje) a
      5.3.2.2 typ nabíječe nebo způsob nabíjení

5.4 U reklamací nabíječů je třeba uvést typ akumulátoru, u kterého nabíječ vykazuje nefunkčnost.

5.5 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:
      5.5.1 firma AEB spol. s r.o. vadu odstraní, a to bez zbytečného odkladu, nebo
      5.5.2 firma AEB spol. s r.o. vadný produkt vymění za produkt bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).

5.6 Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:
      5.6.1 výměnou produktu za produkt jiný, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
      5.6.2 v případě, že nemůže prodávající provést výměnu produktu za jiný, uzavře reklamaci vystavením opravného dokladu na vadnou věc.

5.7 V případě produktu vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 5 dnů od dodání produktu, vyřídí prodávající reklamaci okamžitou výměnou produktu za produkt nový, popř. vyrobí nový produkt v co nejkratší době.

5.8 Kupující je povinen předat produkt firmě AEB spol. s r.o. kompletní včetně příslušenství.

5.9 Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat produkty čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

5.10 Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě AEB spol. s r.o., popřípadě v autorizovaných sběrnách nebo u autorizovaných dealerů, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka.

5.11 Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovníci obchodního oddělení. Viz kontaktní informace.

5.12 Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady firmy AEB spol. s r.o. (dobírka) nebude přijato.

5.13 Zjistí-li firma AEB spol. s r.o. , že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude kupujícímu účtována práce spojená s nápravou tohoto stavu.

5.14 Okamžitá výměna produktu je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity firmy AEB spol. s r.o. dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za produkt v opravě náhradu.

5.15 Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a současně splnění bodu 5.8., pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli.

6. Účinnost

6.1 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2017 a platí do vydání nového Reklamačního řádu. 
(c) www.abaterie.cz

O nás    Kontakt    Doprava a platba    Repase baterií    On-line kalkulačka repasi    Velkoobchod    Výdejní místa    Obchodní podmínky    Reklamační řád    Nápověda    GDPR

Repase baterií

Jedná se o repasování Vaší původní baterie. V praxi to znamená že dochází ke kompletní výměně starých článků uvnitř baterie za nové a tudíž se z Vaší staré baterie stává baterie nová avšak v původním obalu. Repasujeme jak baterie do PROFI tak také do HOBBY nářadí, zdrav. techniky, měřící techniky, radiostanic, dálkových ovládání jeřábů a plošin, navigací, RC modelů atd.

Pro tuto činnost používáme výhradně značkové akumulátory SANYO / PANASONIC / SONY, které jsou obsaženy také v originálních bateriích výrobců profesionálního nářadí jako jsou DEWALT, FESTO, PROTOOL, MAKITA, METABO, HILTI, PASLODE, WURTH, AEG, ATLAS COPCO a další.

Dále provádíme výrobu aku-bloků dle požadavku zákazníka V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme a pomůžeme s tím správným výběrem článků

 

 

 

 

 

  

Záložní (Staniční) baterie - CTM, Fiamm, FAAM atd. - nejširší sortiment záložních (staničních) baterií - UPS (záložní zdroje), Alarmy (EZS), EPS (protupožární sytémy), solární panely a elektrárny, záložní zdroj energie . . . více informací Vám rádi poskytneme.

Baterie do mobilních telefonů (do mobilů) - Nokia, SonyEricsson, HTC, Samsung, Motorola, Siemens, Benq Siemens, Apple - jsme autorizovaný distributor baterií do mobilů značky ACCU, dálé nabízíme kompletní sortiment originálních baterií do mobilů všech značek na českém trhu.

Baterie do notebooků - Acer, Asus, Lenovo, IBM, HP, Sony Vaio, Apple, Toshiba, a další značky - široký sortiment kvalitních notebookových baterií, skutečné kapacity, při výrobě použity značkové články - akumulátory (Sony, Samsung, LG, Sanyo)

Baterie do fotoaparátů

Baterie do videokamer

Baterie do aku nářadí - Vyrabíme a prodáváme baterie do aku nářadí značek Bosch, Makita, Dewalt, Festool, Festo, AEG, Milwaukee, AtlasCopco a další. Při výrobě baterií do aku nářadí jsou vhrradně použity články (akumulátory) Sanyo / Panasonic.

Spotřební baterie pro vaši domácnost a kancelář - kompletní sortiment baterií a nabíječek Sanyo, Eneloop, Panasonic, Varta, GP, Maxell AGFA a další. (tužkové baterie, mikrotužkové, hodinkové, lithiové, alkalické, knoflíkové speciální vícevoltové).

copyright © www.abaterie.cz  - Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační. Uváděná cena je vždy za 1ks zboží. Popisy jsou převzaty od výrobců nebo dovozců do ČR. Za případné nesrovnalosti v tech. specifikacích neručíme. Uvedené ceny platí pro objednávky v e-shopu. *) - Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, tzn na snížení kapacity baterií a akumulátorů. Jedná se o běžné opotřebení. Minimální životnost akumulátorů je 6 měsíců. Informace o dostupnosti zboží u jednotlivých položek jsou pouze informačního charakteru. Ceny v eshopu platí pro objednávky vytvořené přes eshop. V kamenné prodejně se moho ceny lišit.

Copyright © www.abaterie.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz